İlk səhifə » Gənclər siyasəti » Azərbaycan Su Təsərrufatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Gənclər Şurası haqqında əsasnaməsi

Azərbaycan Su Təsərrüfatı Işçiləri

 

Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi

Gənclər Şurası haqqında

ƏSASNAMƏ

 

1.Ümumi müddəalar

1.1 Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı RespublikaKomitəsinin Gənclər şurası gənclərin əmək və sosial iqtisadi hüquqlarınınqorunması,onların fəal həmkarlar işinə cəlb edilməsi, iş təcrübələrinin öyrənilibyayılması və təkmilləşdirilməsi,müvafiq tövsiyələrin hazırlanması və busahədə daha geniş işlər aparılması məqsədi ilə yaradılır.

1.2 Gənclər Şurası Azərbaycan Respublikasının Konstitutiyasına “Həmkarlarittifaqları haqqında”, “Gənclər Siyasəti haqqında” Azərbaycan RespublikasıQanunlarına, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarına,AHİK-in və Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı RespublikaKomitəsinin nizamnamələrinə, gənclər siyasəti ilə bağlı Azərbaycan SuTəsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin orqanlarınınqərarlarına, və bu Əsasnaməyə müvafiq fəaliyyət göstərir.

2.Gənclər Şurasının əsas məqsəd və vəzifələri

2.1. Gənclərin əmək,sosial,iqtisadi,qanuni mənafelərinin qorunması üzrə üzvtəşkilatlarının,gənclər şuralarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi,

2.2. Gənclərin əmək,mənzil,tam istirahət və asudə vaxtla bağlı qanunvericilikhüquqlarının genişləndirilməsi işində iştirak edilməsi,

2.3. Gənclərin həmkarlar ittifaqları üzvlüyünə cəlb edilməsi

,2.4.Gənclərin ictimai-siyasi təşəbbüslərinin və mənafelərinin həyata keçirilməsiməqsədi ilə onların təşkilatlanmasına yardım göstərilməsi,

2.5. Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı RespublikaKomitəsinin təşkilatlarında gənclərlə birgə müvafiq mövzularla bağlıgörüşlərin keçirilməsi,

2.6. Gənclər Şuralarında həmkarlar ittifaqı kadr və fəallarının təhsili ,hazırlanması üzrə işlərin fəallaşdırılması,2.7 Dövlət Gənclər siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə Azərbaycan SuTəsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin təkliflərininişlənib hazırlanması.

3.Gənclər Şurası fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

3.1 Həmkarlar ittifaqlarının gənclər siyasətinin təkmilləşdirilməsi məsələləriüzrə Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı RespublikaKomitəsinin İcraiyyə Komitəsi heyətinin fəaliyyətində iştirak edilməsi,

3.2.İşləyən və təhsil alan gənclərin əmək hüquqlarının və sosial təminatlarınınqorunmasına yönəldilmiş təşəbbüslərin işlənib hazırlanması sahəsində ictimaitəşkilatlarla,dövlət hakimiyyəti orqanları,yerli idarəetmə və beynəlxalqtəşkilatlarla qarşılıqlı faəliyyətinin həyata keçirilməsi

,3.3. Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı RespublikaKomitəsinin gənclərlə iş təcrübəsinin,gənclər şuralarının fəaliyyətlərininümumiləşdirilməsi və yayılması.Həmkarlar ittifaqlarının müsbət imicininformalaşdırılması üzrə informasiya işinin təkmilləşdirilməsi,

3.4.Şuranın üzvlərinin və fəallarının problemləri və təklifləri ilə bağlıforumlarının,konfransların,yığıncaqların,seminarların dəyirmi masalarınınkeçirilməsinin təmin edilməsi,

3.5.Gənclərin sosial-əmək problemləri üzrə xüsusi proqramların qəbul edilməsiüçün təkliflərin işlənib hazırlanması,3.6.Gənclərlə iş və onlara xidmət göstərilməsi sahəsində ixtisaslaşan həmkarlarittifaqlarının sosial obyektərinin (sanatoriya-kurort müəsisələrinin,idmantəşkilatları və bazalarının,istirahət və turizm müəsisələrinin,təhsilmərkəzlərinin, klubların) qorunub saxlanması və inkişafında iştirak edilməsi.

4.Gənclər Şurası işinin təşkili.

4.1.Gənclər Şurasının iclasları zəruri hallarda,lakin ildə iki dəfədən azolmayaraq çağrılır.Şuranın iclası onun üzvlərinin yarısından çoxu iştiraketdikdə səlahiyyətli sayılır.Qərarlar iclasda iştirak edən Gənclər Şurasıüzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.2.Gənclər Şurasının fəaliyyətinə Şura tərəfindən seçilmiş sədr olmadıqda isəsədr müavini rəhbərlik edir.

4.3Gənclər Şurası onun iclaslarında təsdiq olunan iş planı əsasında fəaliyyətgöstərir.

4.4.Təxirəsalınmaz məsələlərin operativ nəzərdən keçirilməsi məqsədi iləGənclər Şurası növbəti iclasda məlumat verməklə, sorğu yolu ilə qərar qəbuledə bilər.

4.5.Gənclər Şurası gənclərin problemləri ilə məşğul olan ictimai və gənclərtəşkilatları ilə əməkdaşlıq edə bilər.

4.6.Tərkibində nümayəndələri olmayan üzv təşkilatların habelə ictimaibirliklərin,işəgötürənlərin,dövlət hakimiyyəti və yerli idarəetmə orqanlarınınnümayəndələri Gənclər Şurasının iclaslarında iştirak edə bilər.

4.7.Gənclər Şurası məqsəd və vəzifələrinə müvafiq olaraq alim və elmimütəxəssisləri cəlb etməklə işçi qrupları, komissiyalar yarada bilər.

4.8. Gənclər Şurasının sədri:

- Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsininkonfransında, Plenumlarda,Məclisin,İcraiyyə Komitəsinin iclaslarında GənclərŞurasını təmsil edir;-İctimai təşkilatlarda və işəgötürənlər birliklərində,dövlət hakimiyyəti və yerliidarəetmə orqanlarında,beynəlxalq təşkilatlarda Gənclər Şurasını təmsil edir;-Gənclər Şurasını çağırır və onun iclasını aparır.4.9.Gənclər Şurasının iclaslarının hazırlanması və keçirilməsi, kargüzarlığı vətəşkilatı-texniki təminatı Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqıRespublika Komitəsinin Təşkilati və Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsi tərəfindənhəyata keçirilir.4.10.Gənclər Şurasının fəaliyyəti müvafiq il üçün Azərbaycan Su Təsərrüfatıİşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin İcraiyyə Komitəsi heyətitərəfindən təsdiq edilmiş Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqıRespublika Komitəsinin gəlir və xərclər smetası daxilində maliyyələşdirilir.Azərbaycan Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika KomitəsiGənclər Şurasının normal fəaliyyəti üçün zəruri şəraitin yaradılmasını təminedir.